• slide

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 • Algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden van:
 • Tesli Kindermode
 • KVK 08047942
 • BTW NL 8173 79 502 B01
 • Beltrumsestraat 9
 • 7141 AJ Groenlo
 • +31 (0)544-464841
 • www.tesli.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid

 • 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten
 • gesloten middels de website Tesli, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.
 • 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
 • 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
 • 1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Tesli worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Tesli ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Overeenkomsten

 • 2.1 Een overeenkomst komt tot stand na aanvaarding door de klant van het aanbod op onze website. Tesli is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 3. Prijzen

 • 3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn niet bij deze prijs inbegrepen.
 • 3.2 De verzendkosten van bestellingen binnen Nederland bedragen 1 4,95. Zending naar andere landen dan Nederland is niet mogelijk
 • 3.3 Tesli is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden vermeld. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Voorraad

 • De voorraad van de webshop wordt automatisch bijgewerkt. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat een door een klant besteld artikel niet meer voorradig is, dan wordt de klant z.s.m. op de hoogte gebracht. De klant heeft het recht om de bestelling kosteloos te annuleren. Tesli zal in dit geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 5. Betalingen

 • 5.1 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere betalingsvoorwaarden en bestelvoorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail waarin de totale kosten, inclusief orderkosten, vermeld staan. Betaling geschiedt altid geheel vooraf via iDeal.
 • 5.2 De klant geeft Tesli toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.

Artikel 6. Levering

 • 6.1 Tesli streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is Tesli echter niet verplicht.
 • 6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, uitgezonderd bestellingen waarbij de klant zelf heeft aangegeven deze later te willen ontvangen. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
 • 6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze
 • niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Tesli zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
 • 6.4 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden.
 • 6.5 Tesli is niet verantwoordelijk voor door TNT Post zoek geraakte pakketjes.

Artikel 7. Retourneren en omruilen van artikelen

 • 7.1 Artikelen, die u via http://www.tesli.nl heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen worden geruild en/of retour genomen, mits:
 • a) Deze artikelen uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst op het afleveradres voor retour aangemeld worden via een email naar retouren(at)tesli.nl. Op de bij de bestelling bijgesloten retourbon kunt u aangeven welke artikelen u wenst te retourneren. Daarnaast vindt u daar ook informatie over de te volgen procedure waaronder de wijze van verpakken.
 • b) De artikelen nog in originele staat van verzending zijn, voorzien zijn van aangehechte labels en in de originele verpakking worden geretourneerd.
 • c) De artikelen, waarvoor een retourbonnummer is aangevraagd, moeten per omgaande, doch uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling op het bezorgadres, worden geretourneerd.
 • 7.2 Tesli accepteert uitsluitend retouren die op hierboven beschreven wijze aangemeld zijn en waarvoor de instructies, die bij aanmelding zijn aangegeven, gevolgd zijn. Retouren die niet of niet binnen de gestelde tijd zijn aangemeld, worden niet geaccepteerd. Retouren die te laat binnen zijn of die niet zijn aangemeld, worden teruggestuurd, nadat de portokosten (6,75) opnieuw zijn voldaan. Indien binnen een maand geen portokosten zijn ontvangen, dan kunt u geen beroep meer doen op de artikelen.
 • 7.3 De retour zal na aanmelding én na ontvangst van het retour per e-mail bevestigd worden. Tesli zorgt voor een terugbetaling binnen 14 dagen van de retourzending van het door de klant aan Tesli betaalde bedrag (na aftrek van de verzendkosten).
 • 7.4 De klant is gehouden de te retourneren artikelen op eigen kosten te verzenden, dit kan ook door uw aangemelde retour af te leveren in de winkel. Bij het afleveren van de retour in de winkel ontvangt u uw geld terug m.u.v. opruimingsartikelen. Retouren, welke per post verzonden worden, dienen te allen tijde voldoende te worden gefrankeerd. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet in ontvangst genomen en derhalve niet gecrediteerd.

Artikel 8. Klachten

 • 8.1 Het kan voorkomen dat de kwaliteit van een kledingstuk na een periode van gebruik niet (meer) aan uw verwachting voldoet. De garantietermijn op de kleding en schoenen is 2 maanden na ontvangst van de artikelen. Uiteraard is deze garantie uitsluitend van kracht bij een normale frequentie van dragen en wassen. De kleding dient te worden gewassen volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk, indien gekozen is voor een afwijkende wasmethode, zal de klacht te allen tijde ongegrond worden verklaard. Schoenen dienen volgens gebruiksinstructie behandeld te worden. De garantie vervalt wanneer zonder overleg is getracht het gebrek te herstellen en/of de gebruiksaanwijzing niet is opgevolgd. Voor klachten over een artikel kan op werkdagen tussen 10.00 en 17.00 uur telefonisch contact opgenomen worden of een mail gestuurd worden naar mariejose(at)tesli.nl. Teneinde de afhandeling van de klacht soepel te laten verlopen, dient u de aanwijzingen strikt op te volgen.
 • 8.2 De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen voor rekening van de klant.

Artikel 9. Overmacht

 • ln geval van overmacht is Tesli niet gehouden tot vergoeding van de daardoor bij de koper ontstane schade, behoudens en voor zover verkoper als gevolg van de overmachtsituatie een voordeel heeft gehad dat hij bij correcte nakoming niet zou hebben gehad.

Artikel 10. Privacy

 • De persoonsgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Tesli. Deze gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor eigen doeleinden, en worden niet verstrekt aan derden.
 • Heeft u na lezen van deze voorwaarden nog klachten, vragen of opmerkingen? Neem dan gerust contact met ons op via mariejose(at)tesli.n / tessa(at)tesli.nl.